Verslag ALV 12 april 2022

Verslag ALV 12 april 2022

 VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENGADERING GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2022 

Plaats:             Vestzaktheater, Son  Aanvang:         20.00 uur  Aanwezig:       Bestuur en leden, tezamen circa 25 personen 

1.         Opening  Voorzitter Sjef den Uijl opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter vraagt om een moment van stilte voor de leden die ons in 2021 zijn ontvallen. 

2.       Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2021  Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt daarom onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.  
3.         Mededelingen 
Bericht van verhindering is ontvangen van Gerard Versantvoort, Dick van Hattum en Hiltje van Hattum. 

Vanochtend zijn Sjef en Thom bij de notaris geweest en is de akte van statutenwijziging gepasseerd waarmee we nu officieel ‘Erfgoedvereniging Son en Breugel’ heten. Deze mededeling wordt met applaus begroet.

Op een vraag van een van de aanwezigen licht Thom toe dat de nieuwe website (www.erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl) weliswaar nog ‘under construction’ maar wel al bereikbaar is.

4.         Jaarverslag over 2021 
De voorzitter constateert dat het jaarverslag een mooi overzicht is van wat er, ondanks Corona, allemaal door vrijwilligers is gedaan en vraagt de aanwezige leden of er opmerkingen zijn over het jaarverslag.  

Op aangeven van Anja Seesink volgt applaus voor hetgeen de vrijwilligers na de renovatie bij de herinrichting van het Raadhuisje hebben gerealiseerd.

In verband met Corona hebben we getracht de leden een alternatief te bieden voor de lezingen in de vorm van een digitale variant. Enkele leden hebben hiervan gebruik gemaakt en waren positief daarover.
Mary Waterschoot geeft aan dat we bij een eventuele overstap naar Aezel kritisch naar het moment waarop moeten kijken. Paul beaamt dit.

Michiel licht toe hoe de contacten met de projectleider en de toekomstig beheerder van het Dommelhuis over mogelijke activiteiten van de Erfgoedvereniging zijn verlopen. Diverse zaken, waaronder de Doopvont, de pieta en een tegeltableau van de voormalige boterfabriek, lopen nog.  Er komen vitrinekasten met archeologische vondsten.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 


5.         Financieel verslag over 2021 
De jaarrekening 2021 en begroting 2022 worden rondgedeeld. Penningmeester Carel Verdonschot geeft een toelichting op de diverse posten.

Er is aandacht voor de opbrengst van de sponsoractie van de PLUS en de vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van het verzamelalbum dat door de PLUS wordt uitgegeven (wordt in de exploitatie van 2022 meegenomen). Applaus voor alle vrijwilligers die aan het verzamelalbum hebben meegewerkt.

De mutatie in de bestemmingsreserve wordt gespecifieerd, de kosten van herinrichting van het Raadhuisje zijn ten laste van deze reserve gebracht.

De voorraad boeken daalt slechts langzaam. Het voordelig saldo van € 817 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Henk Hutten deelt mee dat de redactie overweegt een speciaal nummer over gemeentehuizen en hun historie uit te brengen bij de oplevering van het vernieuwde gemeentehuis. Hierover zal overleg worden gepleegd met de gemeente. 

6.         Verslag van de kascommissie over 2021
De kascommissie bestaande uit Mary Waterschoot en Wil Schoenmakers heeft de boeken gecontroleerd. Namens de kascommissie brengt Mary een goedkeurend verslag uit over 2021 en stelt namens de kascommissie de vergadering voor de penningmeester en daarmee ook het bestuur te dechargeren voor het over 2021 gevoerde financiële beleid. Door middel van applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. 

7.         Benoeming van de kascommissie voor 2022 
In de kascommissie voor 2022 worden benoemd Wil Schoenmakers en Dora Cooijmans, als reserve noteren we Ans Habraken. 

8.         Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement met o.a. de naamsverandering in Erfgoedvereniging Son en Breugel.

Dit agendapunt werd reeds behandeld onder ‘mededelingen’

9.         Begroting 2022 
Carel behandelt de begroting. Specifiek is aandacht voor de energiekosten en wordt de verwachte structurele toename van sponsorbijdragen toegelicht.

De vergadering gaat middels applaus akkoord met de begroting.

10. Voorstel tot contributiewijziging. Gegeven de jaarlijks negatieve exploitatie wordt voorgesteld de contributie ingaande 2023 te verhogen naar € 25,- per jaar, voor gezinsleden naar € 15,- per jaar.

De vergadering gaat ook hiermee middels applaus akkoord.

11. Bestuursverkiezing en wijzigingen

Voor de bestuursfunctie ‘Lezingen en excursies’ heeft het bestuur een nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van Hans van de Weideven. Hans heeft zich in het mededelingenblad aan de leden voorgesteld. Hij draait  al even in het bestuur mee en zal zich naast de organisatie van lezingen en excursies ook gaan bezighouden met fondsenwerving. Met applaus wordt ingestemd  met zijn benoeming. 

Frans heeft aangegeven het secretarisschap te willen afstoten en heeft deze functie inmiddels overgedragen aan Thom. Frans wil als coördinator Beeld en Geluid zijn overige werkzaamheden waaronder het lidmaatschap van het bestuur voortzetten.

Deze gelegenheid is aangegrepen om hem voor te dragen voor het zilveren draaginsigne van Brabants Heem. Sjef vraagt aan Ineke, de vrouw van Frans, om ook even naar voren te komen. Hij speldt vervolgens Frans het insigne op en reikt hem de bijbehorende oorkonde uit. Voor Ineke zijn er bloemen. De vergadering feliciteert Frans en stemt met applaus in met zijn herverkiezing.

Om dit heuglijke feit te vieren worden de leden getrakteerd op een worstenbroodje en een ‘blauw handje’. 

Hierna neemt de voorzitter het woord om Dick van Hattum, die zijn bestuurslidmaatschap heeft neergelegd, te bedanken voor het vele werk dat hij, zowel als bestuurslid en als vrijwilliger, gedurende 30 jaar heeft verricht. Gelet op deze uitzonderlijke prestatie stelt Sjef voor Dick te benoemen tot erelid en hij vraagt de vergadering om hiermee akkoord te gaan. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

Sjef geeft aan dat we Dick op een later moment de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap zullen overhandigen. 

12.       Wijzigingen HEEM en mededelingenblad Sjef benoemt de wens onze uitgave HEEM uit te brengen op A4 formaat en in kleur. Gegeven de daardoor fors stijgende kosten is de gedachte om de inhoud van HEEM te verbreden en onder andere hetgeen nu in het mededelingenblad staat daarin op te nemen. Door de combinatie van HEEM, publicatie in de MooiSonenBreugel-krant, op onze website en op sociale media is de verwachting dat de leden toch voldoende worden bereikt.

Joop en Henk geven aan dat dit slechts in oriënterende zin is besproken en verbazen zich hier over. De vergadering verwacht o.a. hierdoor minder voeling met de leden. Sjef geeft, gelet op de discussie, aan dat we nu dus niet kunnen besluiten en dat de voorgenomen wijzigingen opnieuw onderwerp van gesprek met de redactie van HEEM zullen zijn.

13.       Rondvraag.  Geit Emmery stelt dat veel van het vondstmateriaal in het bezit van de vereniging lijkt te zijn verdwenen. Waar is dit gebleven? Sjef zegt dat hierover zeker geen bestuursbesluit is genomen, de vraag is helder en we zullen dit uitzoeken.

Hans meldt dat er  op 20 april weer een lezing zal zijn, deze keer in de middag en in het Vestzaktheater. Informatie vanaf morgen in de MooiSonenBreugel-krant en op de website. Met deze keer te kiezen voor de middag hopen we te achterhalen of dit voor een deel van de leden een beter passend tijdstip is dan de avond.

Betty van der Dennen geeft aan dat al eerder is gesproken over kleine lezingen door de vrijwilligers over wat zij doen. Sjef geeft aan dat dit recent ook binnen het bestuur is besproken en dat we er op terugkomen.

Carel vraagt nog aandacht voor tijdige betaling van de contributienota.

14.       Sluiting. 
De voorzitter sluit, met dank voor de positieve inbreng van de aanwezigen, de vergadering. 
Na de vergadering zal de film  ‘Romeinen in het Groene Woud’ worden vertoond.

Thom van Dommelen, secretaris