Uitnodiging en vergaderstukken ALV 12 maart 2024

Uitnodiging en vergaderstukken ALV 12 maart 2024

 1. Opening
 2. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2023
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag over 2023
 5. Financieel verslag over 2023
 6. Verslag van de kascommissie over 2023
 7. Benoeming van de kascommissie voor 2024                                                        
 8. Begroting 2024 (staat op het financieel verslag over 2023)
 9. Bestuursverkiezing
  Dit jaar is Michiel Emmery reglementair aftredend.                                                             Michiel heeft zich herkiesbaar gesteld. Volgens de Statuten (art. 9) en het Huishoudelijk Reglement (art. 7.2) kunnen ook leden een bestuurs-kandidaat voordragen. Dit dient als volgt te gebeuren: Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot vóór de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, onder overlegging aan het bestuur van een schriftelijke voordracht met vijf handtekeningen van leden en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. Voor elk te kiezen bestuurslid mag een lid slechts twee voordrachten ondertekenen.   
 10. Rondvraag
 11. Sluiting