Artikel 1
NAAM EN ZETEL, EN WERKGEBIED
De vereniging draagt de naam ‘Erfgoedvereniging Son en Breugel’ en heeft haar zetel in de gemeente Son en Breugel.

Het werkgebied van de vereniging omvat (thans) de huidige gemeente Son en Breugel en haar directe omgeving. De exacte grenzen van het werkgebied, hierna te noemen de gemeente Son en Breugel, worden bepaald door de algemene ledenvergadering en worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 2

DUUR
De vereniging is opgericht op 5 augustus 1974 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3

DOEL

1. Het doel van de vereniging is: 

a.   het wekken en bevorderen van belangstelling in brede kring van en voor de gemeente Son en Breugel en streek, haar volk, bewoners, vroeger, nu en in de toekomst, op het gebied van erfgoed, archeologie, biologie, dialectologie, ecologie, genealogie, geografie, geschiedenis, kunst, monumenten, naamkunde, taalkunde, gebruiken, tradities en/of volkskunde,

b.   het bevorderen en/of coördineren en/of het stimuleren van het verzamelen, documenteren, vastleggen van onder meer, maar niet uitsluitend, de verhalen, gebruiken, tradities en/of volkskunde, terreinen, roerende en onroerende zaken, voorwerpen en/of erfgoed, oudheidkundige gegevens, en het behouden en beschermen van het erfgoed in de breedste zin van de gemeente Son en Breugel; 

c.   het onderzoeken, stimuleren, bestuderen en veilig stellen en/of het behouden en/of het beschermen van waardevolle (monumentale en/of cultuurhistorisch) terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen, voorwerpen en/of objecten en/of stads- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van waardevolle terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen, voorwerpen en/of objecten tot rijks of gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en/of gebieden tot complex (rijks-) monument dan wel gemeentelijk stads- en/of dorpsgezicht; 

d.   het vastleggen van onderzoek en studie door middel van publicaties, presentaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen, en/of (rechts)personen, groeperingen en/of (overheids-)instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere (rechts)personen, groeperingen en/of (overheids-)instanties, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn; 

e.   het behartigen van de erfgoedbelangen in de meest ruime zin bij en/of ten behoeve van (het bestuur van) de gemeente Son en Breugel (of haar rechtsopvolger) en/of haar inwoners, provincie, (buur) gemeenten en/of (rechts)personen, groeperingen en/of (overheids-) instanties; 

f.    het onderhouden van contacten met overheid, ondernemingen, particulieren en belangengroepen, het opkomen tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen of afbreuk kunnen doen aan archeologische, cultuur- en natuurhistorische gezichtspunten en/of waarden in de gemeente Son en Breugel en haar onmiddellijke omgeving, en het voeren van juridische procedures.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4

LEDEN, JUNIORLEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS
 

 • Leden van de vereniging zijn die natuurlijke personen die de vereniging hebben laten weten als lid van de vereniging te willen toetreden en die door het Bestuur zijn toegelaten.
 • Juniorleden zijn leden die nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. Zij behoeven voor de toetreding de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Juniorleden hebben geen stemrecht maar wel een adviserende stem in alle zaken de vereniging betreffend.
 • Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging of erfgoed in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en het door de vereniging aangeboden erelidmaatschap hebben aanvaard.           Zij zijn van betaling van contributie vrijgesteld en hebben overigens dezelfde rechten en plichten als de leden.
 • Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging jaarlijks of incidenteel financieel te steunen. Zij hebben geen stemrecht maar wel een adviserende stem in alle zaken de vereniging betreffend.
 • Het bestuur houdt een register bij of laat een register bijhouden waarin de namen, (e-mail)adressen, geboortedata en telefoonnummers van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

Artikel 5

TOELATING

 • Zij die lid, juniorlid of donateur wensen te worden, doen daarvan opgave aan het secretariaat van de vereniging onder vermelding van naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, of laten zich als zodanig voordragen.
 • Het bestuur beslist omtrent toelating van leden, juniorleden en donateurs.
  Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 • De benoeming van een erelid geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het Bestuur.

Artikel 6

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN, JUNIORLEDEN EN DONATEURS

1. Rechten van de leden, juniorleden en donateurs zijn:

 • het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen en de door de vereniging georganiseerde evenementen.
 • het kiezen van de leden van het Bestuur en het uitbrengen van hun stem op voorstellen die door het Bestuur ter besluitvorming zijn voorgedragen, zulks op de wijze zoals elders in deze Statuten is bepaald. 

Juniorleden en donateurs zijn hiervan uitgesloten.

 • Het indienen van voorstellen. Het bestuur zal bevorderen, dat omtrent deze voorstellen zoveel mogelijk binnen drie maanden een beslissing zal worden genomen.

2. De leden en juniorleden zijn verplicht:
      a.    de in Statuten en het Huishoudelijk Reglement gegeven voorschriften stipt na te komen en

       zich voorts te houden aan de door het bestuur genomen bijzondere besluiten.
      b.    tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage die door de algemene ledenvergadering op voorstel

       van het Bestuur is vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of

      gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen

3. Donateurs zijn gehouden tot het betalen van de door hen toegezegde (jaarlijkse) bijdrage,

 

Artikel 7

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap van een lid, juniorlid of erelid eindigt:
     a.  door overlijden;
     b.  door opzegging van de zijde van het lid;
     c.  door opzegging namens de vereniging door het Bestuur.

          Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid niet aan de vereisten voor het lidmaatschap

          voldoet, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer

          redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
     d.  door ontzetting (royement). Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

          Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke

          wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen

    het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.  

    Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd wanneer van de vereniging of van het lid

    redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het

    vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd,

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs

    van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit

    tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de  

    kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.
    Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis

    gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse

    bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging

    worden beëindigd.  Hierbij blijft de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het

    geheel verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur.

3. De rechten en verplichtingen van een donateur eindigen door overlijden.

Artikel 9

BESTUUR

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene ledenvergadering worden

    benoemd uit de meerderjarige leden.

2. De benoeming van bestuursleden, geschiedt na een of meer bindende voordrachten, behoudens

    het bepaalde in lid 3. Tot zulk een voordracht zijn zowel het Bestuur als vijf leden bevoegd.

   
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste

    twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering de opgemaakte  

    voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de

    keuze.    

Artikel 10

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR

1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een Voorzitter, Secretaris en een Penningmeester aan.

    Het Bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

    De functies van Secretaris en Penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt

    die door de bestuursvergadering worden vastgesteld.

3. Alle bestuursleden zijn gelijk en hebben bij de besluitvorming een gelijkwaardige stem.

    Alleen bij het staken van de stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

4, Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de 

    met haar verbonden organisatie.

    Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct

    of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met

    haar verbonden organisatie.

    Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen

    door de algemene ledenvergadering.

5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de

    besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

Artikel 11

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de

    algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie

    maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te

    maken rooster van aftreding.
    De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op

    het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
    a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
    b. door bedanken.

Artikel 12

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

    vereniging.

2. Bij ontstentenis of belet van een of meerdere bestuursleden blijven de overgebleven bestuursleden

    volledig bevoegd.  Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden zullen de leden van de

    werkgroepen uit hun midden tenminste 2 personen aanwijzen die de bestuurstaken en

    bevoegdheden tijdelijk waarnemen en zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering

    beleggen waarin de voorziening in de bestuursfuncties aan de orde komt


3. Wanneer het aantal bestuursleden beneden het in artikel 9 lid 1 genoemde minimum is gedaald,

    blijft het bestuur bevoegd.  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene

    ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de

    orde komt.

4. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

    uitvoeren door personen of commissies die door het Bestuur worden benoemd.

5. Degenen die bij ontstentenis of belet van bestuurders of anderszins zijn aangewezen tot het

    verrichten van bestuursdaden, worden voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder

    gelijkgesteld.

6. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten

    van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van  

    overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich

    voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

    Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

7. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
    I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van

       investeringen een nader in het Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaande.
   II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van

          onroerende goederen;
      b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
      c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet

          is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
      d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
      e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

          uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die

          rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
      f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

8. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 6 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte  

    vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander lid van het Bestuur tezamen.

Artikel 13

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te

    houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het

    boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn

    jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten

    rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de

    termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee

    personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de rekening

    en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van

    haar bevindingen.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan

    kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht

    aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en

    de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen,

    doch slechts door de benoeming van een andere commissie.


7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste zeven jaren lang te

    bewaren.

Artikel 14

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door

   de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.


2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene

    ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.
    In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
    a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de

        aldaar bedoelde commissie;
    b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
    c. voorziening in eventuele vacatures;
    d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk

    oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op een met redenen omkleed schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig

    aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien stemmen verplicht tot het bijeenroepen van

    een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het

    verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die

    bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste

    een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 15

TOEGANG EN STEMRECHT

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle (junior)leden van de vereniging, alle

    bestuursleden, alle ereleden, en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en

    geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen kan in het Huishoudelijk Reglement

    een regeling getroffen worden.

3. Ieder lid van de vereniging met uitzondering van Juniorleden en geschorste leden, heeft één stem.

4. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 16

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

1. De algemene ledenvergadering worden geleid door de Voorzitter van de vereniging of zijn

    plaatsvervanger.
    Ontbreken de Voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het

    Bestuur aan te wijzen als Voorzitter op.   Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap

    voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de Secretaris of een ander

    door de Voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de Voorzitter en de

    notulist worden vastgesteld en ondertekend.

    Zij die een algemene ledenvergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het

    verhandelde doen opmaken.

    De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de Voorzitter dat door de Vergadering

    een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor

    zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid

    daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der Vergadering

    of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een

    stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen

    van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene

    ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht evenals stemmen die onduidelijk

    zijn of iets anders bevatten dan de naam van de kandidaat of datgene waarom de Voorzitter heeft

    verzocht.

5. a. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft

        een tweede stemming of ingeval van een voordracht, een tweede stemming tussen de

        voorgedragen personen plaats.
    b. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, vindt een herstemming plaats tussen

        de twee personen die bij de voorafgaande stemming de meeste stemmen hebben verworven.

        Degene die alsdan het grootste aantal stemmen verwerft is gekozen.
        Wanneer de stemmen staken, beslist het lot.
    c. Is echter bij die voorafgaande stemming het geringste en een gelijk aantal stemmen op meer dan

        één persoon uitgebracht, zo zal eerst het lot uitmaken op wie van die personen bij de nieuwe

        stemming de stemmen mogen worden uitgebracht.
    d. Bij stemming tussen de overgebleven twee personen zal gekozen zijn degene die de meeste

        stemmen heeft verworven. Bij staking der stemmen beslist het lot.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het

    verworpen.

7. Stemmingen vinden plaats door handopsteking tenzij de Voorzitter een schriftelijke stemming

    gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

    Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende gesloten briefjes.

    Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 18

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping

    geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

    De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in   

    artikel 19.

Artikel 19

STATUTENWIJZIGING

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van

    een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen

    van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot

    statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift

    van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor de leden op een

    daartoe geschikte plaats ter inzage leggen en op een bereikbare plaats op internet plaatsen tot na

    afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een

    vergadering waarin tenminste driekwart van de leden aanwezig is.

    Is niet driekwart van de leden aanwezig, dan wordt niet eerder dan na vier weken en niet later dan  

    na zes weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals

    dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan

    worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte

    stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

    Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 20

ONTBINDING

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

    Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende

    instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of

    nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding

    anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging  

    gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars

    aangewezen persoon.

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van

    toepassing.

Artikel 21

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De algemene ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

    dwingend recht bevat, noch met de statuten.