ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Indien u lid bent of wordt van ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken: ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek.
Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken.
Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch verstrekt
• Gegevens over uw activiteiten bij ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL
• Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van uw eigen uitdrukkelijke verzoek.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via secretaris@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl

Waarom we gegevens nodig hebben:

ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen daarvan;
• uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij u hebt aangegeven deze emails niet te willen ontvangen.
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via secretaris@hkksonenbreugel.nl
• uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;
• uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenlijst. Deze ledenlijst is niet openbaar;
• uw naam en telefoonnummer worden gebruikt om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de organisatie;
• uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de organisatie en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie;
• foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkene;
• uw naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven of andere media (zoals de website) na uitdrukkelijke toestemming van u;
• persoonsgegevens die voor historisch onderzoek worden verzameld, worden enkel verwerkt vanwege hun historische waarde.

Hoe lang we gegevens bewaren:
ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen:
ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: secretaris@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (zie website https://www.erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl) of via secretaris@erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl

Wijzigingen:
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Erfgoedvereniging Son en Breugel. Versie 11-11-2018