Artikel 1. Werkgebied 

  1. Het werkgebied omvat de burgerlijke gemeente Son en Breugel zoals deze in het verleden was begrensd, nu begrensd is en in de toekomst begrensd zal zijn.
  1. Wanneer de gemeente Son en Breugel wordt opgeheven dan gelden de grenzen zoals die voor de voormalige gemeente Son en Breugel ooit van toepassing zijn geweest.
  1. Wanneer hierna wordt gesproken over de gemeente Son en Breugel wordt het werkgebied bedoeld.

Artikel 2. Realisatie doel

De vereniging tracht haar in de statuten omschreven doel onder meer te bereiken door:

2.1 het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de gemeente Son en Breugel en haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische activiteiten die daaraan ten dienste staan, in het bijzonder in de gemeente Son en Breugel;

2.2 het organiseren van voordrachten en excursies, en het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;

2.3 het organiseren van erfgoed gerelateerde evenementen, zoals film- en diavoorstellingen en exposities, en van voorlichting;

2.4 het geven van adviezen op het gebied van erfgoed aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;

2.5 het door middel van erfgoedkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen;

2.6 medewerking verlenen aan het openstellen van historische panden en terreinen in de gemeente Son en Breugel;

2.7 het doen uitvoeren en begeleiden van archeologische opgravingen in de gemeente Son en Breugel;

2.8 overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden, in verband met voormelde doelomschrijving, noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

Artikel 3. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies vande leden;
  b. donaties en sponsorbedragen;
  c. toevallige baten.

Artikel 4. Lidmaatschap

4.1  Leden van de vereniging dienen zich te houden aan de bepalingen vastgelegd in de statuten en 

       het huishoudelijk reglement van de vereniging.

       Alle leden boven 18 jaar zijn verkiesbaar voor bestuursfuncties.

4.2  Ieder lid heeft op verzoek recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

4.3  Royement van het lidmaatschap kan geschieden wegens wanbetaling en op grond van  

       handelingen in strijd met het belang van de vereniging.

       Wanbetaling ontstaat indien een lid, na  daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn   

       contributie over het lopende kalenderjaar op de eerste juli niet of niet ten volle heeft voldaan.

       Reeds vóór het royement verschuldigde gelden zijn terstond invorderbaar.

Artikel 5. Contributie en donaties 

5.1  De vereniging zal (junior)leden en donateurs voor verschuldigde bedragen een betalingsverzoek

       sturen.

5.2  Betaling van verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen één maand na ontvangst van

       het betalingsverzoek.

5.3  In geval van toetreding als (junior)lid na de eerste juli  van een kalenderjaar wordt de

       jaarcontributie tot de helft verminderd.

       Betaling geschiedt bij voorkeur door storting of overschrijving op de bankrekening van de

       vereniging.

Artikel 6. Bestuur

6.1  De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het Bestuur worden, met

       inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement, door het Bestuur

       vastgelegd.

6.2  Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplich­tingen opleggen, het bedrag van € 500,-

       te boven gaande, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door het Bestuur

       verleende toestemming.

6.3  Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van

       € 5.000,- te boven gaande, worden door het bestuur niet verricht dan na daartoe door de  

       algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen verleende toestemming.

6.4  Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Artikel 7. Kandidaatstelling Bestuur

7.1  De kandidaatstelling door het Bestuur geschiedt in de oproep voor de algemene ledenvergadering

       waarin de verkiezing zal plaats vinden.

7.2. Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot vóór de algemene ledenvergadering waarin

       de verkiezing zal plaats vinden, onder overlegging aan het Bestuur van een schriftelijke  

       voordracht met vijf handtekeningen van leden en een bereidverklaring van de kandidaat dat deze

       een eventuele be­noeming zal aanvaarden.

       Voor elk te kiezen bestuurslid mag een lid slechts twee voordrachten ondertekenen.

7.3. Zijn er geen kandidaten gesteld, dan geschiedt kandidaatstelling tijdens de vergadering op een

       door het bestuur te be­palen wijze.

7.4. Het mandaat van de afgetreden bestuursleden gaat direct na de vergadering waarin zij aftreden  

       over aan de nieuw geko­zen bestuursleden. De afgetreden bestuursleden dragen de onder hen  

       berustende papieren en eigendommen van de vereniging binnen één week over aan de nieuw

       gekozen bestuursleden.

Artikel 8. Dagelijks bestuur

8.1. De Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

8.2. De Voorzitter heeft de leiding van de vergadering en een algemeen coördinerende en activerende

       taak.

8.3. De Secretaris zorgt voor alle officiële correspondentie, het vastleggen van het verhandelde in elke

       vergadering, het (laten) bijhouden van het ledenregister en het archiveren van op zijn

       werkzaamheden betrekking hebbende bescheiden.

8.4. De Penningmeester int de aan de aan de vereniging toekomende gelden, betaalt de door de

       vereniging verschuldigde bedragen, beheert de gelden van de vereniging en houdt de boeken

       van de vereniging.

       Regelmatig, doch tenminste vier maal per jaar houdt hij het Bestuur op de hoogte van de

       financiële situatie.

Artikel 9. Vrijwilligers en Werk- en projectgroepen

9.1 Onder een vrijwilliger wordt verstaan een persoon die op vrijwillige basis in opdracht en onder

      verantwoordelijkheid van het Bestuur taken uitvoert en die de door het Bestuur in onderling

      overleg vastgestelde vrijwilligersovereenkomst heeft ondertekend.

9.2 Onder een werkgroep wordt verstaan een groep van vrijwilligers eventueel aangevuld met

      bestuursleden die met een bepaald doel of bepaalde opdracht langdurig samenwerken.

9.3 Onder een projectgroep wordt verstaan een groep van vrijwilligers eventueel aangevuld met

      bestuursleden die met bepaalde opdracht gedurende een in tijd begrensde periode samenwerken.

9.4 Het Bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer vrijwilligers,

      werkgroepen of projectgroepen en bepaalde zaken delegeren.

      Het Bestuur behoudt hierbij de verantwoordelijkheid.

9.4 De taak, werkwijze en verdere inrichting van een werk- of projectgroep wordt zo nodig in een

      afzonderlijk, door het bestuur vast te stellen reglement geregeld.

      De kascommissie wordt hierbij uitgezonderd.

9.5 Werkgroepen brengen ieder jaar verslag uit op de algemene ledenvergadering.

9.6. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Artikel 10. Jaarvergadering

10.1. Binnen drie maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene edenvergadering

         worden gehouden. In deze vergadering zal:

  1. Verslag worden uitgebracht door het Bestuur over zijn werkzaamheden, over de geldmiddelen van de vereniging en over de activiteiten van het afgelopen jaar, waarna de kascommissie, bedoeld in het volgend artikel, verslag uitbrengt over het door haar ingestelde onderzoek.
  2. De verkiezing van bestuursleden en kascommissie plaatsvinden.
  3. De balans en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar worden goedgekeurd en vastgesteld. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de Penningmeester door het Bestuur, behoudens frauduleuze handelingen, en tot decharge van het Bestuur door de algemene ledenvergadering.
  4. De door de penningmeester ingediende begroting voor het lopende kalenderjaar worden vastgesteld.
  5. De goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden gevraagd voor alle zaken, waarvoor deze vereist is.
  6. Kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op voorstel van het Bestuur mede in behandeling worden genomen en kan daarover worden beslist.

Artikel 11. Kascommissie

In de in het vorige artikel bedoelde vergadering wordt een kascommissie van tenminste twee leden benoemd tot het onderzoek van de boeken en bescheiden van de Penningmeester.

Bestuursleden kunnen geen zitting hebben in de kascommissie.

Ieder jaar treedt tenminste één lid van de kascommissie af. Herverkiezing is alleen mogelijk indien het betreffend lid niet langer dan twee achtereenvolgende jaren in de kascommissie zitting heeft gehad.

Artikel 12.  Algemene ledenvergadering op verzoek van leden

Het Bestuur is bevoegd te allen tijde een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Tevens is het Bestuur statutair ver­plicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen als dit door tenminste tien stemgerechtigde leden schriftelijk wordt verzocht. Vanaf het moment dat het verzoek de Secretaris bereikt, is het Bestuur verplicht er binnen vier weken aan te voldoen.

Artikel 13. Stemcommissie

Voor de stemopneming bij schriftelijke stemming wordt door het Bestuur een stemcommissie benoemd, bestaande uit drie leden.

Artikel 14. Wijziging Huishoudelijk Reglement

Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden besloten op voorstel van het Bestuur of twintig leden op een algemene ledenvergadering. In de oproep voor deze vergadering moeten de voorstellen tot wijziging zijn opgenomen.

Artikel 15. Slotbepaling

In alle gevallen waarin door Wet, Statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien wordt, beslist het Bestuur.