Beleidsplan Erfgoedvereniging Son en Breugel

RSIN 8164.90.417

Wie zijn en wat doen wij?

Wij zijn als ‘Heemkundekring Son en Breugel’ opgericht in 1974, de naamsverandering naar ‘Erfgoedvereniging Son en Breugel’ vond plaats in 2022. De vereniging heeft momenteel ruim 200 leden.

Wij doen onderzoek naar de geschiedenis van Son en Breugel, zetten ons in voor de bescherming van het plaatselijk erfgoed en bevorderen de belangstelling voor en de kennis van de eigen leefomgeving, streek en gebruiken.
Erfgoed kan worden omschreven als de plekken en objecten die we graag willen behouden. We waarderen deze culturele en natuurlijke plekken en objecten omdat ze van onze voorouders afstammen, mooi zijn, wetenschappelijk belang hebben of onvervangbare voorbeelden en bronnen van leven en inspiratie zijn.

Erfgoed legt onze maatstaven vast, het vormt onze referentiekaders en onze identiteit. Het bestaat vaak alleen nog maar, omdat er moeite is gedaan om het te behouden.”

Voor een  overzicht van onze  werkzaamheden verwijzen wij naar de separate pagina’s op onze website, www.erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl, met onder andere de mappen ‘actueel‘, ‘werkgroepen en projecten‘ en ‘historisch onderzoek‘.

Een belangrijk aandachtspunt is het behoud en het aantrekken van vrijwilligers om onze werkzaamheden te kunnen blijven continueren, c.q. uit te breiden.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: 

Het wekken en bevorderen van belangstelling in brede kring van en voor de gemeente Son en Breugel en streek, haar volk, bewoners, vroeger, nu en in de toekomst, op het gebied van erfgoed, archeologie, biologie, dialectologie, ecologie, genealogie, geografie, geschiedenis, kunst, monumenten, naamkunde, taalkunde, gebruiken, tradities en/of volkskunde,

Het bevorderen en/of coördineren en/of het stimuleren van het verzamelen, documenteren, vastleggen van onder meer, maar niet uitsluitend, de verhalen, gebruiken, tradities en/of volkskunde, roerende en onroerende zaken, voorwerpen en/of erfgoed, oudheidkundige gegevens, en het behouden en beschermen van het erfgoed in de breedste zin van de gemeente Son en Breugel; 

Het onderzoeken, stimuleren, bestuderen en veilig stellen en/of het behouden en/of het beschermen van waardevolle (monumentale en/of cultuurhistorisch) terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen, voorwerpen en/of objecten en/of stads- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van waardevolle terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen, voorwerpen en/of objecten tot rijks of gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en/of gebieden tot complex (rijks-) monument dan wel gemeentelijk stads- en/of dorpsgezicht; 

Het vastleggen van onderzoek en studie door middel van publicaties, presentaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen, en/of (rechts)personen, groeperingen en/of (overheids-)instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere (rechts)personen, groeperingen en/of (overheids-)instanties, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn; 

Het behartigen van de erfgoedbelangen in de meest ruime zin bij en/of ten behoeve van (het bestuur van) de gemeente Son en Breugel (of haar rechtsopvolger) en/of haar inwoners, provincie, (buur) gemeenten en/of (rechts)personen, groeperingen en/of (overheids-) instanties; 

Het onderhouden van contacten met overheid, ondernemingen, particulieren en belangengroepen, het opkomen tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen of afbreuk kunnen doen aan archeologische, cultuur- en natuurhistorische gezichtspunten en/of waarden in de gemeente Son en Breugel en haar onmiddellijke omgeving, en het voeren van juridische procedures.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Realisatie van de doelstelling

De vereniging tracht haar onder meer te bereiken door:

Het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de gemeente Son en Breugel en haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische activiteiten die daaraan ten dienste staan, in het bijzonder in de gemeente Son en Breugel;

Het organiseren van voordrachten en excursies, en het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;

Het organiseren van erfgoed gerelateerde evenementen, zoals film- en diavoorstellingen en exposities, en van voorlichting;

Het geven van adviezen op het gebied van erfgoed aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;

Het door middel van erfgoedkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen;

Medewerking verlenen aan het openstellen van historische panden en terreinen in de gemeente Son en Breugel;

Overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden, in verband met voormelde doelomschrijving, noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

Activiteiten 2022-2025

Naast de gebruikelijke activiteiten als lezingen, excursies, rondleidingen e.d. willen we de komende tijd de volgende activiteiten oppakken.

 • Naamswijziging

We concluderen dat het begrip ‘Heemkunde’ de lading van onze vereniging niet meer dekt. ‘Erfgoed’ doet dat wel en die term sluit ook aan bij het taalgebruik van de overheid (gemeente, provincie en landelijke overheid) en internationale instanties zoals de UNESCO. Het Engelse woord ‘Heritage’ komt een op een overeen met ons begrip ‘Erfgoed’.

Tot slot mag niet onderschat worden dat Heemkunde veel mensen nog steeds weinig of niets zegt, zeker bij de jeugd is dit het geval. Erfgoed daarentegen is al veel meer ingeburgerd en is ook makkelijker uit te leggen aan jongeren. In het basisonderwijs is er de verplichting om in het lesprogramma aandacht te besteden aan erfgoed.

Kort samengevat zijn de argumenten voor de naamsverandering van Heemkundekring in Erfgoedvereniging:
–     de nieuwe naam beschrijft beter de activiteiten van onze vereniging
–     de nieuwe naam communiceert beter richting overheden
–     de nieuwe naam is makkelijker uit te leggen aan de jeugd.

 • Vernieuwen van de website

Onze huidige website heeft niet (meer) de gewenste uitstraling. Door een gebruikersvriendelijk contentmanagementsysteem (bijv. WordPress) te gebruiken kan een moderne website worden gerealiseerd die interactiviteit mogelijk maakt en zonder veel ‘technische kennis’ is bij te houden. 

De nieuwe website moet een bij de vereniging passende uitstraling hebben en uitnodigend en informatief zijn.

 • Restylen van ons periodiek ‘HEEM’

We stellen vast dat de aandacht van onze lezers verschuift van ‘tekst’ naar ‘plaatjes’. Was eerst de titel van een artikel de uitnodiging om te gaan lezen, nu is dat veel eerder de bijbehorende foto. We zien de verschuiving naar meer aandacht voor beeldmateriaal ook bij de bladen van collega-verenigingen.

We willen het moment van de naamswijziging aangrijpen om ons periodiek geheel te vernieuwen, dus full-color A4 met een gewijzigde bladspiegel, ander/groter lettertype en meer ruimte voor foto’s.

De content uitbreiden, niet alleen geschiedschrijving maar ook andere voor de leden interessante artikelen en aankondigingen de vereniging betreffend opnemen. Dit, samen met andere mogelijkheden om leden en niet-leden te informeren, maakt het huidige mededelingenblad (verschijnt 6 a 7 x per jaar) overbodig.

Het blad aantrekkelijk maken voor adverteerders en sponsoren.

De redactie uitbreiden.

 • Aanpak veroudering digitalisering

Ten behoeve van de werkzaamheden van onze vrijwilligers zijn op dit moment 5 desktop-pc’s en 1 laptop in gebruik.
Gegeven het na de renovatie van het gebouw goed werkende Wifi netwerk is het ideaalplaatje om de desktops te vervangen door laptops.
Deze laptops kunnen dan ook gebruikt worden door bezoekers van de Heemkamer die onze digitale (foto)archieven willen raadplegen.

Een logische stap is dan om de lokale opslag op de PC’s/laptops te vervangen door een centrale opslag op een NAS (met back-up in de cloud)                          
Gelijktijdig dient een bevoegdhedenstructuur ingevoerd te worden zodat, ook rekening houdend met wettelijke bepalingen, op basis van een ‘need to know’ principe de bestanden zijn in te zien.

Hierbij past ook gebruik van de mogelijkheden van Microsoft Office 365. (nu wordt het family-pakket gebruikt).Via Microsoft wordt een non-profit licentie aangevraagd waardoor o.a. gratis gebruik gemaakt kan worden van Microsoft Exchange en de reguliere Office applicaties.

Hiermee kan het mailverkeer binnen de vereniging efficiënt worden ingericht, wordt uitwisseling van wachtwoorden overbodig en is het opslagprobleem (we gaan van 200 MB per mailbox naar 50GB) opgelost.

 • Digitalisering krantenarchief

Een lang gekoesterde wens is het digitaliseren en doorzoekbaar maken van de oude jaargangen van de huis-aan-huisbladen ‘De Brug’  en ‘Forum’ die uitsluitend op papier in ons bezit zijn.

Hiervoor zal een grote scanner met OCR functie aangeschaft moeten worden (huren is geen optie omdat het inscannen door de vrijwilligers moet worden gedaan en niet binnen afzienbare tijd kan worden voltooid)                                                                

Daar waar nu veel tijd verloren gaat met het, ten behoeve van geschiedschrijving en onderzoek, zoeken in de verschillende kranten kan dan digitaal worden gezocht.

 • Permanente expositie in het ‘Dommelhuis’

Met de aanstaande opening van het nieuwe dorpshuis wordt ons de gelegenheid geboden een permanente expositie in te richten met o.a. archeologische vondsten.

 • Historische Geografie

In 2022 is gestart met een nog vele jaren durende project Historische Geografie Son en Breugel.

Het betreft het in kaart brengen van het grondgebruik en de bewonings-geschiedenis van de gehele gemeente.

Documenten en gegevens over panden, percelen, gebruikers en bewoners zijn opgeslagen in verschillende archieven die momenteel vaak niet met elkaar verbonden zijn. Deze geschiedenis wordt nu middels het project samengebracht in één document per pand of perceel. Hierin wordt als project ook samengewerkt met collega verenigingen.

Implementatie

De implementatie van de activiteiten 2022-2025 vergt niet alleen veel inzet van de vrijwilligers maar vraagt met name ook om voldoende financiële middelen.

Onze huidige exploitatie is met moeite sluitend en biedt dus geen mogelijkheden tot het doen van (forse) investeringen temeer omdat de herinrichting van onze vestigingsplek (het oude raadhuisje) na de renovatie van het gebouw ook al het nodige heeft gekost.

We trachten stapsgewijze de gewenste zaken te realiseren door:
–           middelen aan te trekken bij sponsoren/adverteerders
–           subsidiemogelijkheden te onderzoeken en te gebruiken
–           structurele verhoging van de contributie (naar € 25,- per jaar)
–           uitbreiding van het ledenaantal (nieuwe naam en uitstraling spreekt meer aan).

Financiën

Ondanks de inzet van vele vrijwilligers  brengt de vereniging veel kosten met zich mee. Een gedeelte  van de kosten wordt gedekt door de contributies van de leden en een bijdrage van de gemeente. Voor een groot deel is de vereniging afhankelijk van donatie, giften e.d..

Er zijn geen medewerkers met een dienstverband bij de vereniging. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hooguit mogen werkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd.

We voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. 

Alle statutaire bestuurders van de Erfgoedvereniging Son en Breugel staan ingeschreven.

De inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is verplicht en is ook van belang voor de ANBI-status. Ook staan zij daar, evenals bij de huisbank, verplicht ingeschreven in het zogenoemde UBO-register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn bij een vereniging de mensen die de uiteindelijke zeggenschap hebben.


ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De Erfgoedvereniging Son en Breugel voldoet aan de volgende voorwaarden en komt daarvoor in aanmerking voor de ANBI-status.

 • De vereniging richt zich volledig op het algemeen nut, hetgeen blijkt uit  de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De vereniging dient met nagenoeg het geheel van haar activiteiten het algemeen belang. Dit is de 90%-eis om in aanmerking te komen voor de ANBI-status. .
 • De vereniging heeft geen winstoogmerk
 • De vereniging en degenen die rechtstreeks bij de vereniging betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon beschikt over het vermogen van de vereniging alsof het zijn eigen vermogen is.
 • De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de vereniging.
 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
 • De vereniging heeft een actueel beleidsplan.
 • De vereniging heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De vereniging publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

De voordelen van de ANBI-status zijn o.a.:

 • Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting.
  Voor de donateur van een gift aan een ANBI is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hierdoor wordt de Erfgoedvereniging aantrekkelijk(ker) voor donateurs om aan te doneren.
 • De ANBI-status fungeert ook als ‘keurmerk’.
  Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een soort ‘keurmerk’ voor de vereniging. Het geeft namelijk aan dat er aan bepaalde criteria wordt voldaan.
 • ANBI-status als eis bij een subsidie- of fondsaanvraag
  Er is nog een belangrijke reden om een ANBI te zijn.  Veel geldgevers stellen als eis dat de vereniging de ANBI-status heeft. Zonder deze status kan er zelfs geen aanvraag worden ingediend. Andere fondsen geven aan dat ze ‘bij voorkeur’ doneren aan organisaties met een ANBI-status.

Samenwerkings- en overlegverbanden

 • De Erfgoedvereniging S&B is lid van de vereniging Brabants Heem (www.brabantsheem.nl). Brabants Heem is een Nederlandse stichting die werd opgericht in 1947 en optreedt als koepelorganisatie voor historische verenigingen en heemkundekringen in de provincie Noord-Brabant. In totaal zijn bij de stichting 123 organisaties, allen 100% vrijwilligersorganisaties, aangesloten met in totaal ruim 30.000 leden.
 • De Erfgoedvereniging S&B werkt steeds zoveel mogelijk samen met instellingen die een soortgelijke doelstelling hebben. Dit zijn o.a.:
  de regionale Heemkundekringen, Erfgoedverenigingen en Historische- en Natuurverenigingen
 • RHCe, Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven (www.rhic.nl
 • BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch (www.bhic.nl)
 • Brabants Cloud/Brabants Erfgoed (www.erfgoedbrabant.nl )

In  Son en Breugel met o.a.:

Augustus 2022.